Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel labetassen.nl

18-11-2015
Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de webwinkel labetassen.nl, gevestigd te Breda en ingeschreven onder stichting Van Klooster tot Emmaus, inschrijvingsnummer 63616246 bij de Kamer van Koophandel Breda.

Artikel 1. Definities

1.1 Labetassen.nl is een online winkel (te bezoeken op www.labetassen.nl) met tassen en accessoires gemaakt van reclamebanners.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website labetassen.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van deze Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts onzerzijds schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden schriftelijk wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en schriftelijk vastgelegde afwijkingen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door labetassen.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door labetassen.nl.

3.2 Labetassen.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

4.2 De verzendkosten inclusief de kosten voor de verpakking van het postpakket worden berekend en getoond zodra er een geldig verzendadres wordt ingevuld. De verzendkosten worden vermeld in euro’s, inclusief BTW.

4.3 Labetassen.nl kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

4.4 Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Communicatie

5.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin de vermelding van de totale kosten, dus inclusief verzendkosten.

5.2 Labetassen.nl tracht binnen één (1) werkdag, doch ten hoogste binnen drie (3) werkdagen, te reageren op mails met retourformulieren.

5.3 Voorgaande artikel behoudens overmacht door oorzaken buiten de webwinkel labetassen.nl om, zoals stakingen of langdurige technische storingen.

5.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en labetassen.nl, is labetassen.nl niet aansprakelijk.

5.5 Voorgaande (art. 5.4) is ook van toepassing tussen labetassen.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en labetassen.nl.

Artikel 6. Betalingen

6.1 Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

6.2 Betalingen worden verwerkt door Mollie B.V., een erkend bedrijf dat voor veel webwinkels de betaalsystemen regelt. Voor labetassen.nl zijn via Mollie B.V. de volgende betaalmethoden ingeschakeld: iDeal, betalingen met creditcards en PayPal.

6.3 Verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL plus verpakkingskosten.

6.4 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, tenzij schriftelijk overeengekomen.

6.5 De klant geeft labetassen.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.6 Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van labetassen.nl.

Artikel 7. Levering

7.1 Labetassen.nl streeft ernaar om bestellingen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden, hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

7.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling, behalve voor zover de vertraging niet aan labetassen.nl kan worden toegerekend, bijvoorbeeld bij staking van de besteldiensten.

7.3 De uiterste leveringstermijn uit het voorgaande artikel (7.2) geldt niet voor zogenaamde pre orders, oftewel bestellingen van een nog te ontwikkelen product. Bij dergelijke bestellingen vermeldt labetassen.nl dat het te bestellen product nog niet is vervaardigd en dat de bestelling dus als een reservering van een product wordt beschouwd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Labetassen.nl blijft na betaling eigenaar van de tassen tot acceptatie van ontvangst op het afleveradres.

8.2 Eigendom van geleverde producten gaat over naar de klant op moment van acceptatie van de levering op het afleveradres.

8.3 Het voorgaande artikel (8.2) blijft van kracht als op het afleveradres een alternatief adres wordt aangegeven en de levering daar wordt geaccepteerd.

8.4 Het eigendom van de levering gaat weer terug naar labetassen.nl op het moment dat de betaling op een of andere manier teniet wordt gedaan. De klant is dan gehouden de levering in goede staat te houden en via de post te retourneren. De levering moet binnen tien (10) werkdagen na het moment van teniet doen van betalen ontvangen zijn op het adres vermeld op het retourformulier. Het retourneren is voor rekening van de klant.

Artikel 9. Annulering bestelling voor verzending

9.1 Mits nog niet verzonden kan iedere bestelling, zonder een boete en zonder opgave van redenen, worden geannuleerd.

9.2 Dit doet de klant door het retourformulier op onze website in te vullen en te mailen naar info@labetassen.nl.

9.3 Labetassen.nl restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen.

Artikel 10. Annuleren bestelling na levering

Algemeen

Wij doen er alles aan om via onze website te informeren over de artikelen. Mocht een artikel na bestelling desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, kan de aankoop worden geannuleerd en de bestelling geretourneerd. De koper heeft dan het recht op restitutie van het door ons ontvangen orderbedrag op voorwaarde dat voldaan wordt aan de voorwaarden van annuleren.

Wettelijke regeling: De klant heeft, conform de Wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst (deels) te annuleren, zonder boete en zonder opgave van redenen.

Voorwaarden van annuleren

10.1 De klant dient binnen tien (10) werkdagen na ontvangst op het afleveradres het retourformulier op onze website in te vullen en te mailen naar info@labetassen.nl.

10.2 De artikelen moeten nog in originele staat van verzending zijn, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.

10.3 De verpakking dient zodanig ge- of hersloten te zijn dat tijdens de verzending schade aan de artikelen voorkomen wordt.

10.4 De artikelen moeten uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na labetassen.nl’s ontvangst van het retourformulier ontvangen zijn op het adres vermeld op het retourformulier.

10.5 De verzendkosten voor het retourneren van de artikelen zijn voor rekening klant.

10.6 Labetassen.nl accepteert uitsluitend retours die op de hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor deze voorwaarden en nadere instructies bij aanmelding gevolgd zijn.

10.7 Retours die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of worden aangeboden, worden niet geaccepteerd.

10.8 Uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het retour gezonden artikel ontvangt de klant het door labetassen.nl ontvangen orderbedrag retour op de rekening van afkomst.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Labetassen.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal schriftelijk aan de klant worden meegedeeld aan het bij de bestelling bekend gemaakte e-mailadres. Voorgaande zonder dat labetassen.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: – zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, – zullen labetassen.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Vragen, klachten en opmerkingen over de voorwaarden

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben over de voorwaarden, neem dan gerust per e-mail contact op met ons via info@labetassen.nl.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van labetassen.nl.